سیلندر و شیر گاز

سیلندر آلومینیومی DOT-3AL

برنامه های کاربردی اصلی

کاربردهای اصلی سیلندرها و شیرهای ZX در زیر آورده شده است