سیلندر و شیر گاز

سیلندر آلومینیومی TPED ISO7866

برنامه های کاربردی اصلی

کاربردهای اصلی سیلندرها و شیرهای ZX در زیر آورده شده است