سیلندر آلومینیومی استاندارد گیگابایت

سیلندر و شیر گاز

سیلندر آلومینیومی استاندارد گیگابایت

برنامه های کاربردی اصلی

کاربردهای اصلی سیلندرها و شیرهای ZX در زیر آورده شده است